Sjednica Općinskog vijeća od 4.ožujka 2008.

Sjednica Općinskog vijeća od 4.ožujka 2008.

PostPostao/la xyxy » Ned svi 04, 2008 10:49 am

Broj 5. “SLUŽBENI VJESNIK”OPĆINA BABINA GREDA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem ćlanka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” Republike Hrvatske broj. 36/95, 70/97,128/99,

57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, lanka 17. Statuta Općine Babina Greda (“Sl. vjesnik” 16/01), Općinsko vijeće Općine Babina Greda na sjednici održanoj dana 04. ožujka, 2008. godine donosi:

_____________________________________PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. GODINUI.

Ovim Programom se na području Općine Babina Greda planira gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu.II.

1. Nerazvrstane ceste

- procjena troškova - 2. 500.000,00 kuna

- financirat će se iz:

- sredstava komunalnog doprinosa,

- sredstva od Fonda za regionalni razvoj,

- sredstava iz županijskog proračuna,

- sredstava od Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka

- sredstava općinskog proračuna

3. Rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete

- procjena troškova – 400.000,00 kuna- financirat će se iz:

- sredstava općinskog proračuna,

- sredstava županijskog proračuna,

- sredstava DP “Elektra” Vinkovci.4. Izgradnja Poduzetničke zone - izrada projektne dokumentacije

- procjena troškova – 500.000,00 kuna

- financirat će se iz:

- sredstava Ministarstva gospodarstva,

rada i poduzetništva,

- sredstava općinskog proračuna

5. Izgradnja plinske i vodovodne mreže u ul. Savskoj – izrada projektne dokumentacije

- procjena troškova – 70.000,00 kuna

- financirat e se iz sredstava općinskog proračuna.III.

Općinsko poglavarstvo Općine Babina Greda dužno je izvješćivati Općinsko vijeće o realizaciji ovog Programa i to do kraja ožujka za prethodnu godinu.___________________________________________P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinuI.Ovaj Program propisuje održavanje komunalne infrastrukture u 2008. godini na području Općine Babina Greda i to za slijedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje čistoće javnih površina , sajmišta i groblja,

2. održavanje nerazvrstanih cesta , nogostupa, parkirališta i poljskih puteva

3. održavanje javne rasvjete.Programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima.II.Sukladno točki I Programa održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća slijedeće komunalne djelatnos1. Redovito čišćenje javnih površina (trgova, otvorenih odvodnih kanala,igrališta), održavanje sajmišta i održavanje groblja- ručno čišćenje javne prometne površine kod zgrade općinske uprave -

svakodnevno,- redovito čišćenje zelenih javnih površina,

- košenje trave na javnim površinama ispred zgrade op inske uprave, oko spomenika, vodocrpilišta, parkirališta i sajmišta

- održavanje sajmišta,

- održavanje kanalske mreže,

- hortikulturno ure enje javnih površina.

- košenje groblja ,

- košenje i krčenje kanala oko groblja,

- sanacija divlje deponije na groblju,

- održavanje kapelice i ograde na groblju,

- uređivanje i popravak staza.Ukupno planirana sredstva: 80.000,00 kuna.II.

Održavanje nerazvrstanih cesta , nogostupa, parkirališta i poljskih puteva- saniranje svih nerazvrstanih cesta u granicama gra evinskog podru ja , a koji posao obuhva a nabavku i ugradnju kamene sitneži prema potrebi, zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, te održavanje poljskih putevaPlanirana financijska sredstva - 270.000,00 kuna.III.

Održavanje javne rasvjete

Planirana financijska sredstva – 30.000,00 kuna.IV.

Održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnjePlanirana financijska sredstva - 200.000,00

kuna.______________________________________________PROGRAM

javnih potreba sportskih udruga za 2008. godinu

I.

Donosi se Program javnih potreba u sportu na području Općine Babina Greda za 2008. godinu.II.

Ukupno sredstva sportskih udruga Općine Babina Greda za 2008. godinu planirana su u iznosu od 200.000,00 kuna.III.

U okviru transfera sredstava iz točke II utvrđuje se slijede a raspodjela:NK "Šokadija" Babina Greda 120.000,00 kuna

- redovna djelatnost 100.000,00 kuna

- održavanje zgrade i terena 20.000,00 kunaprijenos sredstava ostalim udrugama građana: 80.000,00 kuna- ŠRU "Berava" Babina Greda 10.000,00 kuna

- Lovačka udruga "Jastreb" B. Greda 20.000,00 kuna

- Škola nogometa Šokadija, B. Greda 30.000,00 kuna

- ostale sportske aktivnosti 20.000,00 kunaUKUPNO 200.000,00 knIV

Sredstva za redovno financiranje javnih potreba iz Programa osigurana su u Proračunu Općine Babina Greda, a primjenjuje se od

01.01.2008. godine.____________________________________PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU ZA 2008. GODINUI.

Ovim Programom utvrđuje se obveza financiranja provođenja nastave predškolskog obrazovanja za polaznike u I razred u trajanju od

15. velja e do 30. lipnja i od 01. rujna do 31.12. 2008. godine .II.

Sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna osigurana su u Op inskom prora unu za 2008. godinu i mogu se koristiti samo za namjenu iz

točke I ovog Programa.III.

Sredstva e se doznačavati na žiro-račun osobe koja je primljena na poslove predškolske nastave uz prethodno sklopljen ugovor o djelu.IV.

Za sredstva u iznosu 10.000,00 kuna izvršit će se nabavka materijala i opreme za predškolsku nastavu.________________________________________PROGRAM

javnih potreba udruga u kulturi za 2008. godinuI.

Donosi se Program javnih potreba u kulturi na području Općine Babina Greda za 2008. godinu.II.

Ukupno sredstava udruga u kulturi Općine Babina Greda za 2008. godinu planirana su u iznosu od 150.000,00 kuna i dijele se na:1. prijenos sredstava udrugama koje imaju manifestacije općinskog ili županijskog značenja ili tradicionalnog karaktera te obilježavanje

obljetnicaa) KUD "Mijat Stojanović " B. Greda

“Večeri dr. Matije Ba i ” 10.000,00 k

Pokladne večeri 5.000,00 kn,

Obilježavanje 100.godina KUD-a 10.000,00 kn.b)Konjogojstvena udruga B. Greda

manifestacija “Konji bijelci”

25.000,00 kuna

c) “Šokadija Babina Greda”

“Stanarski susreti”

5.000,00 kunaU K U P N O : 55.000,00 kuna2. raspored sredstava u iznosu od 34.000,00 kuna udrugama građana po podnešenom zahtjevu i obrazloženju i to:a) Udruga žena Babine Grede

10.000,00 kuna,b) Galerija Babina Greda

10.000,00 kuna,c) Ostale čitaonice (7) po 2.000,00 kuna

14.000,00 kuna,3. Turisti ka zajednica Općine Babina Greda

10.000,00 kuna4. “Lutkarsko proljeće”- kazališne predstave

6.000,00 kuna5. Ostala sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna

raspoređuje se udrugama po podnešenom zahtjevu o konkretnoj potrebi.III.

Sredstva za redovno financiranje javnih potreba iz Programa osigurana su u Proračunu Općine Babina Greda za 2008. godinu.________________________________

ODLUKA O IMENOVANJU ULICE FRANJE BABIĆAI.

Utvrđuje se naziv Ulice koja se nalazi južno od Ulice Matije Bačića (a nalazi se na dijelu k. .br. 1993 k.o. Babina Greda) – ULICA

FRANJE BABIĆA .

_________________________________________ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTAI.

U Komisiju za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području k.o. Babina Greda i vlasništvu Općine Babina Greda, imenuju se:1. IVANA JURINAC-VUKOVIĆ , dipl.iur.

2. MIRKO ŠTIVIĆ , dipl.ing. geod.

3. SLAVKO VUKOVIĆ , šum. tehničar

II

Imenovani iz to ke I ove odluke dužni su u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” Republike Hrvatske broj:

66/01, 87/02, 48/05) i Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području k.o. Babina Greda (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj: 6/03), na osnovu sklopljenog ugovora po natje ajima za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, uvesti najpovoljnije ponuditelje u posjed poljoprivrednog zemljišta.

O uvođenju u posjed sastavlja se zapisnik.

III

______________________RJEŠENJE

o razrješenju ćlana općinskog poglavarstva

I

IVAN ČOLAK , razrješuje se dužnosti člana općinskog poglavarstva Općine Babina Greda, na osobni zahtjev.

________________________________________________O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA DAVANJE U KONCESIJU

DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA području OPĆINE BABINA GREDA1. Za obavljanje dimnjačarskih poslova, na osnovu provedenog javnog natječaja za dodjelu koncesije od 09. sije nja, 2008..godine, izabire se Dimnjačarski obrt “ Čađo” vl. Zoran Džoić , Šećerana 38, Županja na

vremenski period od 5 godina.

2. Obavljanje koncesije počinje te i od 15. ožujka, 2008. godine.

3. utvrđuje se koncesijska naknada u visini od 2.050,00 kuna mjesečno.

4. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti određeni objavljenim natječajem utvrditi će se ugovorom o povjeravanju koncesije za

komunalnu djelatnost iz to ke 1. ove Odluke.O b r a z l o ž e n j e

OPĆINA Babina Greda objavila je dana 09.01. 2008. godine javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti

dimnjačarskih poslova na području Općine Babina Greda (N/N 4/08.)

Po objavljenom javnom natječaju u Narodnim novinama pristigle su u roku 2 ponude i to od: Dimnjačrski obrt “ČAĐO” Županja, Šećerana

38 i “ A O” d.o.o. Ivana Zajca 23, Županja. Razmatrajući obe ponude u postupku je utvrđeno da jedna u potpunosti ispunjava uvjete

tražene natječajem i to ponuda Dimnjačarskog obrta “ A O” Županja dok je ponuda od tvrtke “ A O” d.o.o. Županja nepravovaljana zbog

nedostatka tražene natječajne dokumentacije.

Stoga je Op insko vijeće odlučilo kako stoji u izreci ove Odluke .

Uvjeti obavljanja komunalnih poslova određeni objavljenim javnim natječajem od 09. sije nja, 2008. godine pobliže će se utvrditi

ugovorom o koncesiji za dimnjačarske poslove na osnovu prihvaćene ponude.

__________________________________________ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA OPĆINSKE NARODNE KNJIŽNICE

BABINA GREDA

I.

KATARINA VUKOVIĆ iz Babine Grede, Br. Radića 74, ro . 26.10.1979. godine, broj OI 101428668 izdane od PP Županja, imenuje se za

ravnatelja Općinske narodne knjižnice Babina Greda.
xyxy
 
Postovi: 234
Pridružen: Uto vel 27, 2007 8:27 am


Vrati se na: Komunalni problemi

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron