Općina - financijsko izvješće za 2005. - mišljenje revizije

Općina - financijsko izvješće za 2005. - mišljenje revizije

PostPostao/la xyxy » Sub svi 19, 2007 9:02 pm

OPĆINA BABINA GREDAI. MIŠLJENJE1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja općine Babina Greda (dalje u tekstu: Općina) za 2005., o čemu je izraženo uvjetno mišljenje.2. Postupci revizije provedeni su u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija – INTOSAI i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji Općine za 2005. u svim značajnim aspektima iskazuju objektivan i istinit prikaz poslovanja tijekom godine i stanja na koncu godine. Sljedeći postupci i učinci utjecali su na poslovanje i pojedine stavke u financijskim izvještajima:- Na dan 31. prosinca 2005. godišnjim popisom nisu obuhvaćena, te u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima nisu iskazana potraživanja za zakup i prodano poljoprivredno zemljište i potraživanja za danu koncesiju u ukupnom iznosu 4.027.770,01 kn.- Sredstva koja imaju utvrđenu namjenu ostvarena od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu 155.378,81 kn, sufinanciranja programa sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada u iznosu 73.171,00 kn i od prodaje stanova u iznosu 43.675,86 kn nisu utrošena za propisane namjene, već za tekuće rashode poslovanje i nabavu nefinancijske imovine.- Koncem 2005. ukupna potraživanja iskazana su u iznosu 665.352,73 kn, od čega je 462.882,38 kn dospjelo na naplatu. Za dospjela potraživanja nisu poduzimane sve raspoložive mjere naplate. Nije obavljen razrez i naplata komunalne naknade.- Za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta u iznosu 860.099,99 kn nije proveden propisani postupak nabave, a za povećanje radova pri izgradnji nerazvrstanih cesta u iznosu 206.727,31 kn nije pribavljena prethodna suglasnost Ureda za javnu nabavu.II. OSNOVNI PODACIPODACI IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2005.

u kn

SlikaNefinancijska imovina odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu 6.184.651,00 kn, građevinske objekte 11.128.936,00 kn, opremu 36.402,00 kn, nefinancijsku imovinu u pripremi 1.081.259,00 kn te drugu imovinu 43.340,00 kn.Financijska imovina odnosi se na novčana sredstva 234.195,00 kn, dionice i udjele u glavnici 61.600,00 kn, potraživanja za prihode poslovanja 434.357,00 kn i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 230.996,00 kn.Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja 80.010,00 kn, za nabavu nefinancijske imovine 881.329,00 kn i primljene zajmove 1.834.527,00 kn.III. NALOZI I PREPORUKE

Osvrt na naloge revizije za 2001.Državni ured za reviziju obavio je reviziju Općine za 2001., o čemu je sastavljeno Izvješće.Revizijom su utvrđene određene nepravilnosti opisane u Izvješću i Općini je naloženo da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke kako se nepravilnosti ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju.Revizijom za 2005. je utvrđeno u kojim slučajevima je postupljeno prema danim nalozima Državnog ureda za reviziju i u kojima nije postupljeno prema danim nalozima.

Nalozi prema kojima je postupljeno:1. Godišnjim popisom obuhvaćena je imovina i udjel Općine u temeljnom kapitalu dioničkog društva.2. Program održavanja komunalne infrastrukture donesen je u skladu sa zakonskim propisima.3. Općina je izradila godišnje programe javnih potreba u pojedinim područjima na temelju kojih je planirala proračunske rashode.

Nalozi prema kojima nije postupljeno:1. Poduzete mjere naplate dospjelih potraživanja nisu dale odgovarajuće rezultate, jer su potraživanja i dalje vrijednosno značajna.2. Općina nije izvršila razrez i naplatu komunalne naknade.3. U pojedinim slučajevima izvršeni su rashodi iznad planiranih.4. U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nisu iskazana sva potraživanja.5. Pojedini prihodi nisu utrošeni za propisane namjene.Općina je i nadalje u obvezi postupiti prema danim nalozima Državnog ureda za reviziju.

Revizija financijskih izvještaja i poslovanja za 2005.Računovodstveno poslovanje1.1. Godišnjim popisom nisu obuhvaćena, te u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima nisu iskazana potraživanja za prodano poljoprivredno zemljište u iznosu 3.838.759,99 kn i za zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu 187.010,02 kn, koja su iskazana u pomoćnim evidencijama, što nije u skladu s odredbama članaka 5. i 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, te članka 3. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Također, u poslovnim knjigama nisu iskazana potraživanja za danu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga u iznosu 2.000,00 kn.

Prema odredbama članaka 5. i 15. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, proračun je obvezan u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora, te popis imovine i obveza sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance. Prema odredbi članka 3. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, osnovna svrha financijskih izvještaja je dati informacije o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva, izvršenju plana, te novčanim tijekovima proračuna i proračunskih korisnika.Državni ured za reviziju je naložio godišnjim popisom obuhvatiti i u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima iskazati potraživanja za zakup i prodano poljoprivredno zemljište, te potraživanja za danu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga, u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.Prihodi i primici2.1. Prihodi i primici proračuna, planirani u iznosu 4.173.028,00 kn, ostvareni su u iznosu 3.448.686,46 kn, što je za 724.341,54 kn ili 17,4% manje od planiranih.Prihodi od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu 208.559,59 kn. Sredstva u iznosu 53.180,78 kn utrošena su propisane namjene, dok su sredstva u iznosu 155.378,81 kn utrošena za tekuće rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine. Navedeno nije u skladu s odredbama članka 3. i 4. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, prema kojima se sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta koriste za financiranje programa uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture, te za kreditiranje namjena u poljoprivredi.Na temelju ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju programa sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada iz ožujka 2005., Općini je doznačeno 84.700,00 kn za izradu dokumenata stručno tehničke podloge (plan sanacije, troškovnik, mjere zaštite i drugo). Sredstva u iznosu 11.529,00 utrošena su za izradu plana sanacije nelegalnih odlagališta, dok je 73.171,00 kn utrošeno za izgradnju nerazvrstanih cesta, što nije u skladu s utvrđenom namjenom.Prihodi od prodaje stanova koji imaju propisanu namjenu ostvareni su u iznosu 63.103,18 kn. Dio ovih prihoda u iznosu 43.675,86 kn utrošen je za izgradnju nerazvrstanih cesta, što nije u skladu s odredbom članka 27. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, prema kojoj sredstva koja se ostvare prodajom stanova koje prodaju općine ili gradovi koriste za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba i osiguranje zamjenskih stanova.Prihodi od komunalne naknade nisu planirani niti ostvareni. Općinsko vijeće je u ožujku 2002. donijelo Odluku o komunalnoj naknadi kojom su propisani uvjeti, način i mjerila za plaćanje komunalne naknade, te u prosincu 2005. Odluku o vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade na području Općine. Za 2005. nije izvršen razrez i naplata komunalne naknade, što nije u skladu s odredbom članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Koncem 2005. potraživanja su iskazana u iznosu 665.352,73 kn, od čega je 462.882,38 kn dospjelo na naplatu. Odnose se na potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine, za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, za zakup općinskih površina, zakup grobnih mjesta, druga potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu, za komunalni doprinos, za zakup građevinskog zemljišta korištenog u poljoprivredne svrhe, za prodano neizgrađeno građevinsko zemljište, općinske poreze, te druga potraživanja za financijsku imovinu. Pri naplati potraživanja poduzimane su mjere opominjanja dužnika, a druge raspoložive mjere nisu poduzimane. Poduzete mjere naplate dospjelih potraživanja nisu dale odgovarajuće rezultate, jer su potraživanja za pojedine prihode i dalje vrijednosno značajna. Predlaže se razrada dospjelih nenaplaćenih potraživanja, kako bi se izbjegla njihova zastara. U skladu s odredbama članka 39. Zakona o proračunu, tijelo jedinice lokalne samouprave je odgovorno za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenima na temelju zakona.Državni ured za reviziju je naložio sredstva od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta koristiti u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a sredstva namijenjena za program sanacije divljih odlagališta komunalnog otpada i sredstva od prodaje stanova trošiti u skladu s namjenom. Naložio je izvršiti razrez i naplatu komunalne naknade u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu te pri prikupljanju proračunskih prihoda poduzimanje svih zakonom dopuštenih mjera naplate.

Postupci javne nabave3.1. U veljači 2005. općinsko vijeće donijelo je odluku o nastavku radova s prijašnjim izvoditeljem radova na asfaltiranju nerazvrstanih cesta u naselju, a prema objavljenoj javnoj nabavi iz 2003. S izvoditeljem radova u travnju 2005. zaključen je ugovor u vrijednosti 860.099,99 kn s porezom na dodanu vrijednost. Za izvedene radove izvoditelj radova ispostavio je situacije u vrijednosti 765.493,72 kn. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta nije provedeno javno nadmetanje, što nije u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, prema kojima se za ukupnu vrijednost nabave istovrsne robe koja će se ostvariti u poslovnoj godini koja prelazi iznos od 200.000,00 kn provodi postupak javnog nadmetanja.Rashodi za izgradnju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta planirani su i izvršeni u iznosu 1.044.933,40 kn. U travnju 2003. za asfaltiranje nerazvrstanih cesta provedena je javna nabava u skladu sa zakonskim odredbama. S odabranim ponuditeljem u svibnju 2003. zaključen je ugovor u vrijednosti 1.432.712,37 kn s porezom na dodanu vrijednost.Zbog povećanih radova koje je bilo potrebno izvesti za završetak izgradnje, zaključen je početkom prosinca 2003. dodatak ugovoru kojim je vrijednost ugovorenih radova povećana za 206.727,31 kn, odnosno na 1.639.439,68 kn. Za više ugovorene radove nije pribavljena prethodna suglasnost Ureda za javnu nabavu, što nije bilo u skladu s odredbom članka 13. Zakona o javnoj nabavi.Državni ured za reviziju je naložio poštivanje odredbi Zakona o javnoj nabavi.Na izvješće o obavljenoj reviziji, s izraženim mišljenjem, očitovao se zakonski predstavnik. Očitovanje kojim se prihvaćaju nalazi revizije, odnosno obrazlažu postupci ili razlozi zbog kojih je postupljeno na utvrđeni način, ugrađeno je u izvješće o obavljenoj reviziji.

Izvješće s ugrađenim očitovanjem uručeno je zakonskom predstavniku 7. kolovoza 2006.
xyxy
 
Postovi: 234
Pridružen: Uto vel 27, 2007 8:27 am

Općina - financijsko izvješće za 2005. - mišljenje revizije

PostPostao/la Mato petričević » Čet svi 24, 2007 11:50 pm

nAJZANIMLJIVIJI DOKUMENTI SU PRIMOPREDAJA IZMEĐU DVA NAČELNIKA NEBITNO O KOJEM JE RIJEČ.AKO VAS ZANIMA USPOREDBA MOGU IH STAVITI GORE,

OTVORENE STAVKE I STANJE RAČUNA NA DAN SMJENE.

BAREM ONO ŠTO IMAM I DO ČEGA SAM DOŠAO.SAD BI BIO ZANIMLJIV PRIJEDLOG PRORAČUNA, STATUT I POSLOVNIK TE KOMISIJE KOJE SU OFORMLJENE????
Mato petričević
 
Postovi: 74
Pridružen: Sri ožu 21, 2007 8:28 pm


Vrati se na: Komunalni problemi

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron