Natječaj za zakup i prodaju zemlje u vlasništvu RH (24.12.20

Natječaj za zakup i prodaju zemlje u vlasništvu RH (24.12.20

PostPostao/la paor » Pet pro 24, 2010 1:18 pm

Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području k.o. Babina Greda i to:

Slika
Slika
paor
Site Admin
 
Postovi: 37
Pridružen: Ned vel 25, 2007 8:36 am
Lokacija: Babina Greda

Natječaj za zakup i prodaju zemlje u vlasništvu RH (24.12.20

PostPostao/la paor » Pet pro 24, 2010 1:33 pm

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
području k.o. Babina Greda i to slijedećih katastarskih čestica:

DO PROVEDBE PROGRAMA RASPOLAGANJA -POVRŠINE PREDVIĐENE ZA POVRAT
(do privođenja namjeni- povrata)

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
paor
Site Admin
 
Postovi: 37
Pridružen: Ned vel 25, 2007 8:36 am
Lokacija: Babina Greda

Natječaj za zakup i prodaju zemlje u vlasništvu RH (24.12.20

PostPostao/la FALKON 2 » Pet pro 24, 2010 7:06 pm

To znači sa današnjim danom je raspisan natječaj ili? Jer kokad su opet zaboravili na općinskim stranicama staviti to u vijesti!
FALKON 2
 
Postovi: 256
Pridružen: Sub sij 31, 2009 2:15 pm

Natječaj za zakup i prodaju zemlje u vlasništvu RH (24.12.20

PostPostao/la paor » Pet pro 24, 2010 11:21 pm

početak bi valda trebao biti kad izvjese na općinsku tablu...uostalom evo ti original

http://www.scribd.com/full/45865484?acc ... tzaj3vuc74
paor
Site Admin
 
Postovi: 37
Pridružen: Ned vel 25, 2007 8:36 am
Lokacija: Babina Greda

Natječaj za zakup i prodaju zemlje u vlasništvu RH (24.12.20

PostPostao/la xyxy » Sri vel 09, 2011 5:41 pm

OBJAVLJEN U „GLASU SLAVONIJE“ DANA 05. VELJAČE, 2011. GODINE


Općina Babina Greda na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N/N 152/08,21/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Babina Greda za k.o. Babina Greda („Sl. vjesnik“ 23/10), objavljuje:

N A T J E Č A J
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području k.o. Babina Greda

I.
Prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području k.o. Babina Greda.
Popis katastarskih čestica čine sastavni dio ovog Natječaja i nalaze se na Oglasnoj ploči Općine Babina Greda.
Predmetno poljoprivredno zemljište koje se nalazi u zakupu temeljem ugovora o zakupu do kraja 2011. godine, nalazi se pod rednim brojem 16, 17, 19, 23, 24, 29, 31, 32 i 34.
U slučaju da na natječaju za prodaju najpovoljniji ponuditelj bude osoba koja nije zakupoprimac, kupac zemljišta može stupiti u posjed zemljišta tek po isteku postojećih ugovora o zakupu.
II
Pismena ponuda za kupoprodaju neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, JMBG ili OIB za fizičke osobe odnosno MB za pravne osobe,
- preslika osobne iskaznice,
- broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,
- visinu ponuđene kupoprodajne cijene,
- očitovanje kupca plaća li u cijelosti ili obročno,
- ponudi se obavezno prilaže dokaz o prvenstvu prava kupnje iz točke VI. ovog natječaja,
- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,
-ovjerenu izjavu podnositelja ponude o ukupnoj površini do sada kupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta po ranijim natječajima (ne stariju od 30 dana),
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

III
Osobe koje sudjeluju u natječaju dužne su uplatiti jamčevinu kao dokaz o ozbiljnosti ponude, u visini od 10% početne cijene.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Babina Greda broj: 2340009-1800300006 , poziv na broj: 68 7722 – OIB, a kao dokaz o uplati prilaže se kao sastavni dio dokumentacije.
Jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana okončanja natječajnog postupka na račun uplatitelja.
Ako ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine. Ista nekretnina će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema natječaj za tu česticu će se ponoviti.
IV
Prvenstveno pravo kupnje ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:
I nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
II pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
III ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
1. dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,
2. dosadašnji posjednik koji uredno obraduje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,
3. pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
4. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
5. poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.
Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Babina Greda,
2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,
3. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.
V
Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo kupnje prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.
Ako ponuditelj koji ispunjava natječajne uvjete odustane od svoje ponude nakon što je Povjerenstvo otvorilo ponude, predmetna ponuda uzet će se u razmatranje samo u odnosu na cijenu koja je ponuđena.
U slučaju kad dva ili više ponuditelja ulaze u isti red ostvarivanja prava prvenstva sukladno članku 36. Zakona, prednost se daje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu.
VI
Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo kupnje poljoprivrednog zemljišta i to:
1. gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike
gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),
3. potvrda transakcija „117" ili ,,131" koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,
4. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
5. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),
6. dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),
7. dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
8. gospodarski objekt-građevna ih uporabna dozvola,
9. odnos grlo-hektar - potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,
10. dokaz o stočnom fondu - potvrda Hrvatske poljoprivredne agencije, Područni ured, Vinkovci,
11. odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,
12. uvjerenje o prebivalištu,
13. ovjeren preslika diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
14. razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu - potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).
VII
Nevažećim ponudama smatraju se:
- ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene,
- zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,
- ponude osoba za kupnju poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je prodavatelj bila Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Babina Greda, a koji iznosi 25 ha.
- ponude koje ne sadrže tražene podatke iz točke II Natječaja.
VIII

Maksimalna površina koja se može prodati nekoj osobi iznosi 25 ha, a uključuje i površine koje su kupljene po ranijim natječajima.

Na javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske svoju ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava sve natječajne uvjete i to za nekretnine čija površina zajedno prelazi maksimalnu površinu utvrđenu Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području k.o. Babina Greda, ali Povjerenstvo koje izabire najpovoljnijeg ponuditelja, ako ponuditelj ispunjava i sve druge natječajne uvjete, može donijeti odluku kojom ga izabire kao najpovoljnijeg za nekretnine čiji zbroj površina ne prelazi maksimalnu površinu utvrđenu Programom raspolaganja, uz iznimku propisanu člankom 38. Stavkom 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U tom slučaju, ponuda dana za sve ostale nekretnine ne ulazi u daljnje razmatranje.


IX
U slučaju obročne otplate Ugovorom se određuje rok otplate za poljoprivredno zemljište i to:
- do 50.000,00 kuna – na 5 godina,
- od 50.001,00 kuna do 100.000,00 kuna – na 10 godina,
- preko 100.000,00 kuna – na 15 godina.
U slučaju obročne otplate ugovor o prodaji s obročnom otplatom mora sadržavati odredbu kojom se dopušta uknjižba prava vlasništva na ime kupca samo uz istodobnu uknjižbu založnog prava u korist Republike Hrvatske radi osiguranja naplate glavnice , kamata i troškova.
Ako kupac uplati cijeli iznos,ostvaruje pravo na 20%popusta od postignute prodajne cijene.
U slučaju uplate cjelokupnog iznosa iz prethodnog stavka, kupac ne može kupljeno poljoprivredno zemljište otuđiti u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o prodaji. Zabrana otuđenja upisat će se u zemljišne knjige istodobno s upisom prava vlasništva kupca.

X
Kod sklapanja ugovora o prodaji s obročnom otplatom kupoprodajne cijene, ugovorit će se revalorizacija kupoprodajnih obroka sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
XI
Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj" na adresu Općina Babina Greda, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.
Javno otvaranje ponuda bit će 25. veljače, 2011. godine sa početkom u 19,00 sati u „Maloj sali“, Kr. Tomislava 4, Babina Greda.
XII
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
XIII
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Babina Greda
uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.
Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o kupoprodaji na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o kupoprodaji.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jakob Verić
Klasa: 945-01/11-01/1
Ur. broj: 2212/02-01/11-01-1
xyxy
 
Postovi: 234
Pridružen: Uto vel 27, 2007 8:27 am

Natječaj za zakup i prodaju zemlje u vlasništvu RH (24.12.20

PostPostao/la xyxy » Sri vel 09, 2011 5:42 pm

OBJAVLJEN U „GLASU SLAVONIJE“ DANA 05. VELJAČE, 2011. GODINE
Općina Babina Greda na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N/N 152/08 i 21/10) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Babina Greda za k.o. Babina Greda („Sl. vjesnik“ 23/10) , objavljuje:

N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području k.o. Babina Greda

I.
Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Babina Greda , koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području k.o. Babina Greda predviđeno za povrat i gospodarske namjene, na vremenski period od 5 godina.
Popis katastarskih čestica čine sastavni dio ovog Natječaja i nalaze se na Oglasnoj ploči Općine Babina Greda.
II
Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točki 1. ovog javnog natječaja sadrži:
- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, JMBG ili OIB za fizičke osobe
odnosno MB za pravne osobe,
- preslika osobne iskaznice,
- broj katastarske čestice za koju se ponuda podnosi, te površinu čestice,
- visinu ponuđene zakupnine,
- ponudi se obvezatno prilaže dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke VI. ovog
natječaja,
- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta,
- ovjerenu izjavu podnositelja ponude o površinama poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske koje ima u zakupu po ranijim natječajima (ne stariju od
30 dana)
- dokaz o uplaćenoj jamčevini.

III
Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno, jer su kao cjelina predmet zakupa.
Osobe koje sudjeluju u natječaju dužne su uplatiti jamčevinu kao dokaz o ozbiljnosti ponude, u visini od 10% početne cijene.
Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Babina Greda broj: 2340009-1800300006 , poziv na broj: 68 7722 – OIB, a kao dokaz o uplati prilaže se kao sastavni dio dokumentacije.
Jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana okončanja natječajnog postupka na račun uplatitelja. Ako ponuditelj čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od ponude i sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine. Ista nekretnina će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, a ako ga nema natječaj za tu česticu će se ponoviti.

IV
Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju prema redoslijedu propisanom člankom 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu:
I nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
II pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
III Ostale fizičke ili pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom
proizvodnjom.
Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
1. dosadašnji zakupnik koji je uredno ispunjavao ugovorne obveze i koji je poljoprivredno zemljište koristio na temelju valjanog ugovora o zakupu,
2. dosadašnji posjednik koji uredno obraduje poljoprivredno zemljište i koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta,
3. pravna ili fizička osoba koja je vlasnik gospodarskog objekta za uzgoj stoke, a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2,5 uvjetna grla po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu a pogodne su za ratarsku i stočarsku proizvodnju,
4. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je mlađi od 40 godina,
5. poljoprivredno gospodarstvo kojem je odobren projekt u okviru Operativnog programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske iz područja poljoprivrede.
Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište na području Općine Babina Greda,
2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu,
3. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću.

U slučaju kad dva ili više ponuditelja ulaze u isti red ostvarivanja prava prvenstva sukladno članku 36. Zakona, prednost se daje ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu.

V
Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa prema utvrđenom redoslijedu uz uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava natječajne uvjete.
Ako ponuditelj koji ispunjava natječajne uvjete odustane od svoje ponude nakon što je Povjerenstvo otvorilo ponude, predmetna ponuda uzet će se u razmatranje samo u odnosu na cijenu koja je ponuđena.
VI
Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo zakupa poljoprivrednog zemljišta i to:
1. gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike gospodarskog rada i podatak o potrebnoj mehanizaciji za obradu zemljišta koje je predmet kupnje odnosno zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda, te posebnu naznaku kad se radi o ekološkoj proizvodnji,
2. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak (dokaz: rješenje o upisu u upisnik, te potvrda nadležne porezne uprave o upisu u registar poreznih obveznika poreza na dohodak),
3. potvrda transakcija „117" ili ,,131" koju izdaje nadležni ured zavoda za mirovinsko osiguranje,
4. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
5. pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: izvod iz sudskog registra),
6. dosadašnji zakupac zemljišta (dokaz: preslika ugovora o zakupu i potvrda da nema dugovanja po osnovi zakupa, izdaje nadležna općina/grad na čijem se području nalazi već zakupljeno zemljište),
7. dosadašnji posjednik (dokaz: potvrda nadležne općine/grada na čijem se području zemljište nalazi da isti uredno obrađuje poljoprivredno zemljište, te da je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta),
8. gospodarski objekt-građevna ih uporabna dozvola,
9. odnos grlo-hektar - potvrda iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva o površinama
poljoprivrednog zemljišta koje su prijavljene u upisnik,
10. dokaz o stočnom fondu - potvrda Hrvatskog stočarskog centra,
11. odluka županijskog ili središnjeg Povjerenstva kojom se odobrava projekt u okviru
Operativnog Programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske,
12. uvjerenje o prebivalištu,
13. ovjeren preslika diplome o završenom poljoprivrednom fakultetu ili svjedodžbu o
završenoj drugoj poljoprivrednoj školi,
14.razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog
hrvatskog branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu -
potvrdu izdaju nadležne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova).

VII
Nevažećim ponudama smatraju se:
1. ponude koje prelaze dvostruki iznos početne cijene,
2. zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača,
3. ponude osoba za zakup poljoprivrednog zemljišta čiji zbroj površina po ranijim natječajima gdje je prodavatelj bila Republika Hrvatska, prelazi utvrđeni maksimum za Općinu Babina Greda, a koji iznosi 25 ha,
4. ponude koje ne sadrže tražene podatke iz točke II Natječaja.

VIII
Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 25 ha, a
uključuje i površine koje su zakupljene po ranijim natječajima.

Na javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske svoju ponudu može dostaviti ponuditelj koji ispunjava sve natječajne uvjete i to za nekretnine čija površina zajedno prelazi maksimalnu površinu utvrđenu Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području k.o. Babina Greda, ali Povjerenstvo koje izabire najpovoljnijeg ponuditelja, ako ponuditelj ispunjava i sve druge natječajne uvjete, može donijeti odluku kojom ga izabire kao najpovoljnijeg za nekretnine čiji zbroj površina ne prelazi maksimalnu površinu utvrđenu Programom raspolaganja, uz iznimku propisanu člankom 38. Stavkom 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. U tom slučaju, ponuda dana za sve ostale nekretnine ne ulazi u daljnje razmatranje.


IX
Kod sklapanja ugovora o zakupu, ugovorit će se revalorizacija zakupnine sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

X
Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta, ne otvaraj" na adresu Općina Babina Greda, Vl. Nazora 3, 32276 Babina Greda u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja.
Javno otvaranje ponuda bit će 25. veljače, 2011. godine sa početkom u 19,00 sati u „Maloj sali“, Kr. Tomislava 4, Babina Greda.
XI
Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

XII
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Babina Greda uz pribavljenu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
O donesenoj odluci iz stavka 1. ove točke obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.
Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o kupoprodaji na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, općinski načelnik i najpovoljniji ponuđač sklapaju ugovor o zakupu.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jakob Verić
Klasa: 320-02/11-01-1
Ur. broj: 2212/02-01/10-01-1
xyxy
 
Postovi: 234
Pridružen: Uto vel 27, 2007 8:27 am


Vrati se na: Poljoprivreda

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron